ଭାଷା ସେଟିଂସମୂହ ସଫା କରନ୍ତୁ |

PDF ଫାଇଲଗୁଡ଼ିକରୁ ପାଠ ବାହାର କରନ୍ତୁ |

ମାଗଣା ଦେଶୀ PDF ଉପକରଣଗୁଡ଼ିକ | ସ୍ଥାନୀୟ ଭାବରେ ବ୍ରାଉଜର୍ ଭିତରେ ପ୍ରକ୍ରିୟା | ଆମେ କେବେବି ଆପଣଙ୍କର ଫାଇଲଗୁଡ଼ିକୁ ଇଣ୍ଟରନେଟରେ ଅପଲୋଡ୍ କରୁନାହୁଁ |

1

ଫାଇଲଗୁଡ଼ିକୁ ଏଠାରେ ପକାନ୍ତୁ କିମ୍ବା ଫାଇଲ ବାଛିବା ପାଇଁ ଏଠାରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ |

2
ପାଠ ବାହାର କରିବା ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ |
ପାଠ୍ୟ ବାହାର କରିବାରେ |
ପାଠ ବାହାର କରିବା ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ |
ଆରମ୍ଭ କରିବା
ଆରମ୍ଭ କରିବା ଏହା 1 ~ 2 ମିନିଟ୍ ନେଇପାରେ ...
3

ଫଳାଫଳଗୁଡିକ ପୂର୍ବାବଲୋକନ କରନ୍ତୁ |