ଭାଷା ସେଟିଂସମୂହ ସଫା କରନ୍ତୁ |

PDF ଫାଇଲରୁ ପୃଷ୍ଠା ଚୟନ କରନ୍ତୁ |

ମାଗଣା ଦେଶୀ PDF ଉପକରଣଗୁଡ଼ିକ | ସ୍ଥାନୀୟ ଭାବରେ ବ୍ରାଉଜର୍ ଭିତରେ ପ୍ରକ୍ରିୟା | ଆମେ କେବେବି ଆପଣଙ୍କର ଫାଇଲଗୁଡ଼ିକୁ ଇଣ୍ଟରନେଟରେ ଅପଲୋଡ୍ କରୁନାହୁଁ |

1

ଫାଇଲଗୁଡ଼ିକୁ ଏଠାରେ ପକାନ୍ତୁ କିମ୍ବା ଫାଇଲ ବାଛିବା ପାଇଁ ଏଠାରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ |

2
ଟିପ୍ସ ଏବଂ କ icks ଶଳ |: "," ଦ୍ separated ାରା ପୃଥକ ହୋଇଥିବା ଏକାଧିକ ପୃଷ୍ଠା ହୋଇପାରେ, ପ୍ରତ୍ୟେକ "-" ଦ୍ୱାରା ପୃଥକ ପରିସର ହୋଇପାରେ | ଉଦାହରଣ: 1-2,4,8-9,10
3
ଚୟନ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ |
ଚୟନରେ
ଚୟନ ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ |
ଆରମ୍ଭ କରିବା
ଆରମ୍ଭ କରିବା ଏହା 1 ~ 2 ମିନିଟ୍ ନେଇପାରେ ...
4

ଫଳାଫଳଗୁଡିକ ପୂର୍ବାବଲୋକନ କରନ୍ତୁ |